OŽRODEK SZKOLENIA "LIWAX" BIURO OBSúUGI KLIENTA
ul. Bielawska 3
02-511 Warszawa - Mokotˇw

BIURO: 784 034 264
Mobile: 600 495 490
Mobile: 784 034 254

e-mail: biuro@liwax.com.pl  
e-mail: szkolenia@liwax.com.pl

Przedstawiciel firmy na terenie m. WROCúAW
Tomasz Gnabasik - Specjalista ds BHP
Mobile: 784 034 254
e-mail: tomasz.gnabasik@liwax.com.pl

OUTSOURCING BHP

Oferujemy Pa´┐Żstwu profesjonalny outsourcing bhp. Warszawa to siedziba naszego o´┐Żrodka. W´┐Ża´┐Żnie tu organizujemy specjalistyczne szkolenia, kt´┐Żre mog´┐Ż poprawi´┐Ż jako´┐Ż´┐Ż obs´┐Żugi BHP w Pa´┐Żstwa firmie. Zapewniamy tak´┐Że kompleksowe wsparcie pracodawc´┐Żw w zakresie higieny pracy oraz ochrony przeciwpo´┐Żarowej. Outsourcing BHP to coraz popularniejsze rozwi´┐Żzanie.


Zastosowanie takiej formy obs´┐Żugi BHP jest dopuszczalne przez Kodeks Pracy:

"Pracodawca mo´┐Że powierzy´┐Ż wykonanie zada´┐Ż s´┐Żu´┐Żby bhp specjalistom spoza zak´┐Żadu pracy"
Podstawa prawna: Art. 23711 Kodeksu pracy.


Pracodawca, kt´┐Żry zdecyduje si´┐Ż wydelegowa´┐Ż cz´┐Ż´┐Ż´┐Ż zada´┐Ż z zakresu BHP poza firm´┐Ż, stosuj´┐Żc outsourcing BHP zyskuje szereg korzy´┐Żci - obs´┐Żuga BHP w jego firmie jest ta´┐Ższa, stoi na najwy´┐Ższym poziomie, a przede wszystkim jest skuteczna i efektywna. ´┐Żrednie oszcz´┐Żdno´┐Żci, jakie przynosi outsourcing BHP Warszawa w por´┐Żwnaniu do koszt´┐Żw zwi´┐Żzanych z konieczno´┐Żci´┐Ż zatrudnienia pracownika na stanowisko specjalisty ds. BHP, to oko´┐Żo 70 procent.


Zakres ´┐Żwiadczonych przez nas us´┐Żug obejmuje:

 • kompleksowe doradztwo w zakresie bhp oraz ochrony przeciwpo´┐Żarowej
 • przeprowadzanie kontroli warunk´┐Żw pracy oraz przestrzegania przepis´┐Żw bhp
 • w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawid´┐Żowo´┐Żci
 • niezw´┐Żoczne poinformowanie o nich pracodawcy
 • przygotowanie raportu z kontroli wraz z wnioskami profilaktycznymi umo´┐Żliwiaj´┐Żcymi likwidacj´┐Ż ewentualnych nieprawid´┐Żowo´┐Żci
 • wsp´┐Ż´┐Żudzia´┐Ż w przygotowywaniu kart oceny ryzyka zawodowego dla poszczeg´┐Żlnych stanowisk pracy
 • w przypadku wyst´┐Żpienia w firmie wypadku przy pracy lub w drodze do pracy lub z pracy
 • ustalenie jego okoliczno´┐Żci oraz przyczyn wraz ze sporz´┐Żdzeniem odpowiedniej dokumentacji
 • prowadzenie niezb´┐Żdnych rejestr´┐Żw wymaganych przepisami Pa´┐Żstwowej Inspekcji Pracy
 • przygotowywanie rocznych analiz stanu bhp
 • organizowanie dla pracownik´┐Żw szkole´┐Ż wst´┐Żpnych oraz okresowych w zakresie bhp
 • uczestnictwo przy wykonywaniu bada´┐Ż ´┐Żrodowiskowych
 • kontakt z lekarzem odpowiedzialnym za profilaktyczn´┐Ż opiek´┐Ż nad pracownikami
 • prewencyjny nadz´┐Żr przeciwpo´┐Żarowy

Konkretna oferta jest zawsze opracowywana indywidualnie, w oparciu o analiz´┐Ż potrzeb konkretnego klienta. Pracownicy naszej firmy to specjali´┐Żci w dziedzinie BHP i ppo´┐Ż. Dzi´┐Żki bogatemu do´┐Żwiadczeniu wykonuj´┐Ż swoje zadania z najwy´┐Ższ´┐Ż staranno´┐Żci´┐Ż. Nasi specjali´┐Żci s´┐Ż zawsze do Pa´┐Żstwa dyspozycji. W razie w´┐Żtpliwo´┐Żci czy pyta´┐Ż w ka´┐Żdej chwili mo´┐Żna si´┐Ż z nimi skontaktowa´┐Ż i poprosi´┐Ż o pomoc. Satysfakcja klienta to nasz priorytet.

Powierzaj´┐Żc outsourcing bhp naszej firmie zyskujecie Pa´┐Żstwo gwarancj´┐Ż:

 • profesjonalnego wykonania powierzonych nam zada´┐Ż z zakres bhp
 • realizacji obs´┐Żugi bhp zgodnie z obowi´┐Żzuj´┐Żcymi przepisami prawa
 • pe´┐Żnej dyskrecji i poufno´┐Żci przekazanych nam danych
 • indywidualnego podej´┐Żcia i dopasowania zakresu us´┐Żug do Pa´┐Żstwa potrzeb

Decyduj´┐Żc si´┐Ż na wsp´┐Ż´┐Żprac´┐Ż z nami, mog´┐Ż Pa´┐Żstwo w pe´┐Żni skupi´┐Ż si´┐Ż na dzia´┐Żalno´┐Żci swojej firmy. Outsourcing bhp zapewnia komfort pracy i pe´┐Żne bezpiecze´┐Żstwo pracownik´┐Żw. Zwalnia Pa´┐Żstwa ze szczeg´┐Ż´┐Żowej znajomo´┐Żci przepis´┐Żw z zakresu BHP, a to tylko niekt´┐Żre z korzy´┐Żci, jakie zapewnia profesjonalnie realizowany outsourcing bhp. Warszawa to podstawowy obszar dzia´┐Żalno´┐Żci naszej firmy. Zapraszamy do kontaktu w celu przygotowania indywidualnej oferty. Ch´┐Żtnie wyt´┐Żumaczymy te´┐Ż, jak wygl´┐Żda w praktyce outsourcing bhp i jakie korzy´┐Żci mo´┐Że przynie´┐Ż´┐Ż Pa´┐Żstwa firmie.

Wype│nij


PrzeÂlemy wycenŕ us│ug dla Twojej firmy.

elearning