OŽRODEK SZKOLENIA "LIWAX" BIURO OBSúUGI KLIENTA
ul. Bielawska 3
02-511 Warszawa - Mokotˇw

BIURO: 784 034 264
Mobile: 600 495 490
Mobile: 784 034 254

e-mail: biuro@liwax.com.pl  
e-mail: szkolenia@liwax.com.pl

Przedstawiciel firmy na terenie m. WROCúAW
Tomasz Gnabasik - Specjalista ds BHP
Mobile: 784 034 254
e-mail: tomasz.gnabasik@liwax.com.pl

RYZYKO ZAWODOWE

Co to jest "ryzyko zawodowe"?


Zgodnie z definicj´┐Ż (rozporz´┐Żdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze´┐Żnia 1997 r. w sprawie og´┐Żlnych przepis´┐Żw bezpiecze´┐Żstwa i higieny pracy - tj. Dz.U. Nr 169 z 2003 r., poz.1650):


Ryzyko zawodowe - oznacza prawdopodobie´┐Żstwo wyst´┐Żpienia niepo´┐Ż´┐Żdanych zdarze´┐Ż zwi´┐Żzanych z wykonywan´┐Ż prac´┐Ż, powoduj´┐Żcych straty, w szczeg´┐Żlno´┐Żci wyst´┐Żpienia u pracownik´┐Żw niekorzystnych skutk´┐Żw zdrowotnych b´┐Żd´┐Żcych wynikiem zagro´┐Że´┐Ż zawodowych wyst´┐Żpuj´┐Żcych w ´┐Żrodowisku pracy lub zwi´┐Żzanych ze sposobem pracy


Czy przeprowadzenie oceny ryzyka przez pracodawc´┐Ż jest konieczne?


Przeprowadzenie oceny ryzyka jest podstawowym obowi´┐Żzkiem Pracodawcy wynikaj´┐Żcym z ustawy Kodeks pracy.


"Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe zwi´┐Żzane z wykonywan´┐Ż prac´┐Ż oraz stosuje niezb´┐Żdne ´┐Żrodki profilaktyczne zmniejszaj´┐Żce ryzyko. Informuje pracownik´┐Żw o ryzyku zawodowym, kt´┐Żre wi´┐Ż´┐Że si´┐Ż z wykonywan´┐Ż prac´┐Ż oraz o zasadach ochrony przed zagro´┐Żeniami".


Podstawa prawna:

  • - Kodeks pracy art. 226
  • - Rozporz´┐Żdzenie MiPS z dnia 26 wrze´┐Żnia 1997 r. w sprawie og´┐Żlnych przepis´┐Żw bezpiecze´┐Żstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. Nr 169 z 2003 r., poz. 1650).

Wiemy, ´┐Że z ka´┐Żdym stanowiskiem pracy zwi´┐Żzane jest swoiste ryzyko zawodowe, kt´┐Żre inne b´┐Żdzie oczywi´┐Żcie w przypadku pracownik´┐Żw zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, a inne w przypadku pracownik´┐Żw fizycznych, pracuj´┐Żcych na du´┐Żych wysoko´┐Żciach. W przypadku pracownik´┐Żw biurowych mo´┐Że to by´┐Ż na przyk´┐Żad os´┐Żabienie wzroku na skutek pracy przy komputerze oraz mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż chor´┐Żb kr´┐Żgos´┐Żupa. W przypadku pracownik´┐Żw fizycznych mo´┐Że to by´┐Ż nawet zagro´┐Żenie ´┐Życia na skutek niebezpiecznych warunk´┐Żw wykonywanej przez nich pracy. Niezale´┐Żnie od rodzaju wykonywanej pracy, zatrudniaj´┐Żca si´┐Ż osoba musi by´┐Ż ´┐Żwiadoma ponoszenia ryzyka i rozwa´┐Żenia, jak w takim przypadku mo´┐Że samodzielnie i z pomoc´┐Ż pracodawcy je zmniejsza´┐Ż. Dlatego te´┐Ż zdajemy sobie spraw´┐Ż, ´┐Że ocena ryzyka zawodowego jest kwesti´┐Ż obowi´┐Żzkow´┐Ż w przypadku ka´┐Żdego odpowiedzialnego pracodawcy, kt´┐Żry w dodatku ma obowi´┐Żzek poinformowa´┐Ż o tym osob´┐Ż zatrudnian´┐Ż.

´┐Żwiadomo´┐Ż´┐Ż pracownik´┐Żw dotycz´┐Żca ich praw, ale tak´┐Że obowi´┐Żzk´┐Żw pracodawcy, jest coraz wi´┐Żksza w ostatnich latach dzi´┐Żki powszechnemu dost´┐Żpowi do informacji, dlatego ocena ryzyka zawodowego w profesjonalny spos´┐Żb powinna zosta´┐Ż przeprowadzona przez firm´┐Ż, kt´┐Żra ma za sob´┐Ż wieloletnie do´┐Żwiadczenie w tym zakresie oraz profesjonaln´┐Ż znajomo´┐Ż´┐Ż reali´┐Żw rynku pracy. W innym przypadku firmy dzia´┐Żaj´┐Żce na rynku mog´┐Ż by´┐Ż nara´┐Żone na kontrol´┐Ż ze strony Pa´┐Żstwowej Inspekcji Pracy i poniesienie konsekwencji prawnych w przypadku dopatrzenia si´┐Ż uchybie´┐Ż w zakresie prawa pracy. Pracodawca musi by´┐Ż przy tym ´┐Żwiadomy, ´┐Że ocena ryzyka zawodowego w przypadku firm dzia´┐Żaj´┐Żcych d´┐Żu´┐Żej na rynku, nie jest tylko jednorazowym procesem.


Ocena ryzyka zawodowego ponownie musi zosta´┐Ż przeprowadzona w przypadku zachodz´┐Żcych nieuchronnie w ka´┐Żdej firmie zmian, wi´┐Ż´┐Ż´┐Żcych si´┐Ż z jej rozwojem, a wi´┐Żc w sytuacjach kiedy mamy do czynienia z:

  • tworzeniem nowych stanowisk pracy
  • wprowadzaniem zmian technologicznych lub organizacyjnych, nawet na stanowisku, kt´┐Żre ju´┐Ż istnia´┐Żo w danej firmie
  • wprowadzaniem ´┐Żrodk´┐Żw, kt´┐Żre ograniczaj´┐Ż nara´┐Żenie pracownika na szkodliwe warunki pracy
  • jakimkolwiek wypadkiem w codziennej pracy w firmie

Wszystkie tego typu sytuacje wi´┐Ż´┐Ż´┐Żce si´┐Ż nawet z minimalnymi zmianami w dotychczasowym trybie pracy, a wi´┐Żc nara´┐Żaj´┐Żce pracownik´┐Żw na nieznane im warunki, kt´┐Żre mog´┐Ż prowadzi´┐Ż do wypadk´┐Żw ´┐Ż s´┐Ż zwi´┐Żzane jednocze´┐Żnie z procesem, jakim jest ocena ryzyka zawodowego. Warszawa, b´┐Żd´┐Żca dynamicznym rynkiem pracy, na kt´┐Żrym tego typu zmiany s´┐Ż nieuchronne przy codziennym dzia´┐Żaniu firm, jest wi´┐Żc miejscem, w kt´┐Żrym szkolenia BHP i ocena ryzyka zawodowego musz´┐Ż by´┐Ż przeprowadzane regularnie.

Obowi´┐Żzkiem odpowiedzialnego pracodawcy w mie´┐Żcie takim jak Warszawa, jest nie tylko zam´┐Żwienie tego typu us´┐Żugi, ale tak´┐Że zastosowanie wszelkich mo´┐Żliwych ´┐Żrodk´┐Żw profilaktycznych, zapobiegaj´┐Żcych ewentualnym zagro´┐Żeniom dla pracuj´┐Żcych w firmie os´┐Żb. Ocena ryzyka zawodowego przeprowadzana przez nasz´┐Ż firm´┐Ż to w pe´┐Żni profesjonalny proces oszacowania w zale´┐Żno´┐Żci od reali´┐Żw, z jakimi mierzy si´┐Ż firma zamawiaj´┐Żca u nas tego typu us´┐Żug´┐Ż. Podczas oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy korzystamy z metody Risk Score.


Po ocenie sytuacji zgodnie ze stosowan´┐Ż w Polsce norm´┐Ż PN-N-18002, przygotowujemy pe´┐Żn´┐Ż dokumentacj´┐Ż oszacowanej sytuacji, proponuj´┐Żc tak´┐Że najlepsze rozwi´┐Żzania organizacyjno-techniczne, umo´┐Żliwiaj´┐Żce zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym wraz z odpowiedni´┐Ż profilaktyk´┐Ż do stosowania na co dzie´┐Ż. Maj´┐Żc za sob´┐Ż wieloletnie praktyczne do´┐Żwiadczenie w zakresie szkole´┐Ż BHP w takim mie´┐Żcie, jak Warszawa, gdzie stykali´┐Żmy si´┐Ż z bardzo r´┐Ż´┐Żnorodn´┐Ż dzia´┐Żalno´┐Żci´┐Ż, oferujemy w pe´┐Żni profesjonalne us´┐Żugi, umo´┐Żliwiaj´┐Żce p´┐Żynne i bezpieczne funkcjonowanie na rynku pracy.

Wype│nij


PrzeÂlemy wycenŕ us│ug dla Twojej firmy.

elearning