OŽRODEK SZKOLENIA "LIWAX" BIURO OBSúUGI KLIENTA
ul. Bielawska 3
02-511 Warszawa - Mokotˇw

BIURO: 784 034 264
Mobile: 600 495 490
Mobile: 784 034 254

e-mail: biuro@liwax.com.pl  
e-mail: szkolenia@liwax.com.pl

Przedstawiciel firmy na terenie m. WROCúAW
Tomasz Gnabasik - Specjalista ds BHP
Mobile: 784 034 254
e-mail: tomasz.gnabasik@liwax.com.pl

WST´┐ŻPNE, OKRESOWE I SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA BHP

Specjalizacj´┐Ż LIWAX BHP jest r´┐Żwnie´┐Ż dzia´┐Żalno´┐Ż´┐Ż dydaktyczna, skierowana do firm, zak´┐Żad´┐Żw pracy, przedsi´┐Żbiorstw i instytucji w zakresie przepis´┐Żw przeciwpo´┐Żarowych i BHP. Warszawa to miasto, na terenie kt´┐Żrego prowadzone s´┐Ż wst´┐Żpne i okresowe szkolenia pracownik´┐Żw bhp. Wszystkie szkolenia pracownik´┐Żw bhp dostosowywane s´┐Ż do indywidualnych potrzeb klienta. O´┐Żrodek Szkoleniowy dzia´┐Ża jako niepubliczna plac´┐Żwka o´┐Żwiatowa ju´┐Ż od 2002 roku, na podstawie wpisu do ewidencji szk´┐Ż´┐Ż i plac´┐Żwek niepublicznych, prowadzonej przez Miasto Sto´┐Żeczne Warszawa.

Wszyscy trenerzy s´┐Ż specjalistami we w´┐Żasnej bran´┐Ży. Podczas szkolenia pracownik´┐Żw BHP korzystaj´┐Ż z nowoczesnych pomocy naukowych (np. prezentacji multimedialnych), kt´┐Żre wspomagaj´┐Ż przyswojenie wiedzy o przepisach przeciwpo´┐Żarowych oraz bezpiecze´┐Żstwie i higienie pracy.

LIWAX BHP oferuje:


Szkolenia wst´┐Żpne BHP - Jest to blok wa´┐Żnych podstawowych zagadnie´┐Ż z dziedziny bezpiecze´┐Żstwa i higieny pracy dla os´┐Żb, kt´┐Żre dopiero rozpoczynaj´┐Ż prac´┐Ż w firmie lub instytucji. Szkolenia wst´┐Żpne BHP s´┐Ż obowi´┐Żzkowe dla ka´┐Żdego nowozatrudnionego pracownika, jak r´┐Żwnie´┐Ż s´┐Ż obowi´┐Żzkiem odpowiedzialnego pracodawcy, kt´┐Żry chce, aby jego firma funkcjonowa´┐Ża zgodnie z wszelkimi normami i przepisami prawa. Szkolenia wst´┐Żpne BHP przeprowadzane s´┐Ż w miejscach ustalanych przez naszych klient´┐Żw w Warszawie, gdzie dzia´┐Żamy w tym zakresie.

Okresowe szkolenie BHP pracownik´┐Żw - Jest to kurs przeznaczony dla:

  • pracodawc´┐Żw, kt´┐Żrzy odpowiadaj´┐Ż za bezpiecze´┐Żstwo pracownik´┐Żw,
  • kierownik´┐Żw i manager´┐Żw,
  • pracownik´┐Żw na stanowiskach robotniczych,
  • in´┐Żynier´┐Żw i technik´┐Żw,
  • pracownik´┐Żw administracyjno-biurowych,
  • s´┐Żu´┐Żb bezpiecze´┐Żstwa i higieny pracy.

Szkolenia okresowe BHP musz´┐Ż by´┐Ż powtarzane okresowo. Tematyka szkolenia okresowego BHP uwzgl´┐Żdnia warynki ´┐Żrodowiska pracy oraz zagro´┐Żenia z jakimi na codzie´┐Ż spotyka si´┐Ż pracownik. Okresowe szkolenie BHP mo´┐Że odbywa´┐Ż si´┐Ż w naszej plac´┐Żwce w Warszawie lub bezpo´┐Żrednio u klienta (dojazd na terenie stolicy jest bezp´┐Żatny).

W naszej ofercie s´┐Ż tak´┐Że okresowe szkolenie BHP ONLINE. Szkolenia okresowe BHP online, to wyj´┐Żcie naprzeciw oczekiwaniom klient´┐Żw i wygodny spos´┐Żb na dopasowanie terminu wyk´┐Żad´┐Żw oraz dost´┐Żp do specjalistycznej wiedzy BHP z ka´┐Żdego miejsca i w ka´┐Żdym czasie. W ten spos´┐Żb pracownicy mog´┐Ż odby´┐Ż szkolenie BHP , jak i kursy specjalistyczne BHP - bez konieczno´┐Żci dojazdu w miejsce przekazywania wiedzy.

Kursy specjalistyczne BHP na terenie Warszawy


Tematy zaj´┐Ż´┐Ż dydaktycznych uzale´┐Żnione s´┐Ż od indywidualnych potrzeb firmy. Kursy specjalistyczne BHP to m.in.:

  • Podstawy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej - zaj´┐Żcia teoretyczne s´┐Ż wst´┐Żpem do zaj´┐Ż´┐Ż praktycznych z zastosowaniem fantoma. Uczestnicy ucz´┐Ż si´┐Ż resuscytacji i udzielania pierwszej pomocy w nag´┐Żych wypadkach
  • Metodyka prowadzenia instrukta´┐Żu stanowiskowego - szkolenie przeznaczone jest dla pracodawc´┐Żw i innych os´┐Żb kieruj´┐Żcych pracownikami
  • Ochrona przeciwpo´┐Żarowa

Wszystkie kursy BHP na terenie Warszawy s´┐Ż dopasowane do jednostkowych potrzeb klient´┐Żw. Ceny kurs´┐Żw s´┐Ż ustalane indywidualnie, prosimy przes´┐Ża´┐Ż zapytanie cenowe poprzez formularz na stronie firmy.

LIWAX BHP - Warszawa - to rzetelna pomoc i profesjonalna wiedza w dziedzinie bezpiecze´┐Żstwa i higieny pracy, dlatego zaufa´┐Żo jej ju´┐Ż dziesi´┐Żtki klient´┐Żw. Kursy BHP prowadzone przez naszych specjalist´┐Żw przekazuj´┐Ż w praktyczny spos´┐Żb wiedz´┐Ż niezb´┐Żdn´┐Ż do bezpiecznego i zgodnego z normami Pa´┐Żstwowej Inspekcji Pracy funkcjonowania firmy.

Formularze zg´┐Żoszeniowe do pobrania:

Wype│nij


PrzeÂlemy wycenŕ us│ug dla Twojej firmy.

elearning