OŽRODEK SZKOLENIA "LIWAX" BIURO OBSúUGI KLIENTA
ul. Bielawska 3
02-511 Warszawa - Mokotˇw

BIURO: 784 034 264
Mobile: 600 495 490
Mobile: 784 034 254

e-mail: biuro@liwax.com.pl  
e-mail: szkolenia@liwax.com.pl

Przedstawiciel firmy na terenie m. WROCúAW
Tomasz Gnabasik - Specjalista ds BHP
Mobile: 784 034 254
e-mail: tomasz.gnabasik@liwax.com.pl

WYPADKI

Firma "LIWAX" proponuje Pa´┐Żstwu profesjonaln´┐Ż pomoc w przeprowadzeniu dochodzenia powypadkowego oraz sporz´┐Żdzeniu dokumentacji powypadkowej.


Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 pa´┐Żdziernika 2002 r. o ubezpieczeniu z tytu´┐Żu wypadk´┐Żw przy pracy i chor´┐Żb zawodowych:

"za wypadek przy pracy uwa´┐Ża si´┐Ż nag´┐Że zdarzenie, kt´┐Żre nast´┐Żpi´┐Żo w zwi´┐Żzku z prac´┐Ż:

 • 1) podczas lub w zwi´┐Żzku z wykonywaniem przez pracownika zwyk´┐Żych czynno´┐Żci lub polece´┐Ż prze´┐Żo´┐Żonych
 • 2) podczas lub w zwi´┐Żzku z wykonywaniem przez pracownika czynno´┐Żci na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia
 • 3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze mi´┐Żdzy siedzib´┐Ż pracodawcy a miejscem wykonywania obowi´┐Żzku wynikaj´┐Żcego ze stosunku pracy."

Dodatkowo ustawa wskazuje kilka innych okoliczno´┐Żci, mog´┐Żcych stanowi´┐Ż wypadek przy pracy. Jak pokazuj´┐Ż statystyki wypadki przy pracy s´┐Ż bardzo cz´┐Żstym zjawiskiem i to nie tylko w zak´┐Żadach, w kt´┐Żrych wykonuje si´┐Ż prac´┐Ż, zwi´┐Żzan´┐Ż ze szczeg´┐Żlnym ryzykiem. Pracodawcy powinni by´┐Ż zatem przygotowani na ewentualn´┐Ż, kryzysow´┐Ż sytuacj´┐Ż. Firma LIWAX, kt´┐Żrej siedzib´┐Ż jest Warszawa, proponuje Pa´┐Żstwu profesjonaln´┐Ż pomoc. Przeprowadzamy dochodzenia powypadkowe oraz sporz´┐Żdzamy dokumentacj´┐Ż powypadkow´┐Ż. Nale´┐Ży bowiem wiedzie´┐Ż, ´┐Że w tej sytuacji na pracodawcy spoczywa wiele obowi´┐Żzk´┐Żw.

Jakie obowi´┐Żzki spoczywaj´┐Ż na pracodawcy w zwi´┐Żzku z wypadkiem przy pracy?

 • dochodzenia powypadkowe
 • zapewni´┐Ż udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
 • niezw´┐Żocznie zawiadomi´┐Ż w´┐Ża´┐Żciwego inspektora pracy i prokuratora o ´┐Żmiertelnym, ci´┐Ż´┐Żkim lub zbiorowym wypadku przy pracy
 • zabezpieczy´┐Ż miejsca zdarzenia
 • zapewni´┐Ż ustalenie okoliczno´┐Żci i przyczyny wypadku
 • powo´┐Ża´┐Ż zesp´┐Ż´┐Ż powypadkowy
 • sporz´┐Żdzi´┐Ż dokumentacj´┐Ż wypadkow´┐Ż
 • zastosowa´┐Ż odpowiednie ´┐Żrodki zapobiegaj´┐Żce podobnym wypadkom

Ile mamy czasu na sporz´┐Żdzenie protoko´┐Żu powypadkowego?

 • 14 dni od chwili zg´┐Żoszenia zdarzenia przez poszkodowanego oraz zakwalifikowania zdarzenia jako wypadku przy pracy. Wa´┐Żne s´┐Ż zatem szybko przeprowadzone dochodzenia powypadkowe. Warszawa docenia szybko´┐Ż´┐Ż i sprawno´┐Ż´┐Ż naszych dzia´┐Ża´┐Ż.

Specjali´┐Żci firmy LIWAX poprowadz´┐Ż sprawnie sprawy zwi´┐Żzane:

 • z wypadkiem przy pracy,
 • wypadkiem zr´┐Żwnanym z wypadkiem przy pracy,
 • z wypadkiem w drodze do pracy i z pracy.

W firmie LIWAX oferujemy kompleksowe us´┐Żugi z zakresu dochodzenia powypadkowego oraz sporz´┐Żdzenia dokumentacji powypadkowej. Naszych specjalist´┐Żw cechuje profesjonalizm i ogromne zaanga´┐Żowanie. Ka´┐Żdy problem traktujemy indywidualnie. Jeste´┐Żmy ´┐Żwiadomi, jak wa´┐Żne jest, w sytuacji wypadku, szybkie dzia´┐Żanie, dlatego dochodzenia powypadkowe prowadzimy w ekspresowym tempie. Natychmiast podejmujemy interwencj´┐Ż i wszelkie niezb´┐Żdne kroki. Wiemy, jak odpowiednio przeprowadzi´┐Ż dochodzenia powypadkowe. Warszawa ceni nasze us´┐Żugi - jeste´┐Żmy jedn´┐Ż z wiod´┐Żcych firm na rynku.

Wype│nij


PrzeÂlemy wycenŕ us│ug dla Twojej firmy.

elearning