OŽRODEK SZKOLENIA "LIWAX" BIURO OBSúUGI KLIENTA
ul. Bielawska 3
02-511 Warszawa - Mokotˇw

BIURO: 784 034 264
Mobile: 600 495 490
Mobile: 784 034 254

e-mail: biuro@liwax.com.pl  
e-mail: szkolenia@liwax.com.pl

Przedstawiciel firmy na terenie m. WROCúAW
Tomasz Gnabasik - Specjalista ds BHP
Mobile: 784 034 254
e-mail: tomasz.gnabasik@liwax.com.pl

NASZA OFERTA SZKOLE´┐Ż BHP

Profesjonalna i kompleksowa obs´┐Żuga bhp, to co´┐Ż, co pragniemy zaoferowa´┐Ż Twojej firmie. Zapraszamy Pa´┐Żstwa do kompleksowego zapoznania si´┐Ż z nasz´┐Ż ofert´┐Ż, obejmuj´┐Żc´┐Ż specjalistyczne us´┐Żugi bhp. Obszarem naszych dzia´┐Ża´┐Ż jest Warszawa oraz najbli´┐Ższe okolice. Wiemy, jak istotna jest kompleksowa obs´┐Żuga bhp dla firm dzia´┐Żaj´┐Żcych w tych miastach na szczeg´┐Żlnie wymagaj´┐Żcym i zmiennym rynku pracy. LIWAX to kompleksowa obs´┐Żuga bhp dla firm oraz przedsi´┐Żbiorstw w zakresie Bezpiecze´┐Żstwa i Higieny pracy.

´┐Żwiadczone przez Nas us´┐Żugi bhp i kompleksowa obs´┐Żuga bhp obejmuj´┐Ż:

 • Outsourcing BHP


  Wykonujemy zadania s´┐Żu´┐Żby bezpiecze´┐Żstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpo´┐Żarowej w przedsi´┐Żbiorstwach, instytucjach lub zak´┐Żadach. Obs´┐Żuga bhp dla firm powierzona specjalistom z zewn´┐Żtrz gwarantuje obni´┐Żenie koszt´┐Żw, bezpiecze´┐Żstwo wszystkich pracownik´┐Żw i dzia´┐Żania zgodne z przepisami prawa. Klienci, wybieraj´┐Żc outsourcing LIWAX, anga´┐Żuj´┐Ż wy´┐Ż´┐Żcznie profesjonalist´┐Żw w celu sprawowania kontroli nad ca´┐Ż´┐Ż dokumentacj´┐Ż, raportami i analizami. Dzi´┐Żki temu maj´┐Ż pewno´┐Ż´┐Ż, ´┐Że obs´┐Żuga bhp dla firm zostanie wykonana na najwy´┐Ższym poziomie.
 • Szkolenia BHP


  Warszawa to miasto, gdzie przeprowadzamy szkolenia. Nasza oferta dydaktyczna obejmuje szkolenia BHP wst´┐Żpne (dla os´┐Żb, kt´┐Żre zaczynaj´┐Ż prac´┐Ż w danym przedsi´┐Żbiorstwie), szkolenia BHP okresowe (dost´┐Żpne r´┐Żwnie´┐Ż w formie online) oraz kursy specjalistyczne. Instrukta´┐Że i seminaria mog´┐Ż odbywa´┐Ż si´┐Ż w ka´┐Żdy dzie´┐Ż tygodnia, a merytoryczne tre´┐Żci przekazywane zostaj´┐Ż przez specjalist´┐Żw, korzystaj´┐Żcych z multimedialnych pomocy dydaktycznych. Dzi´┐Żki temu pracodawcy maj´┐Ż pewno´┐Ż´┐Ż, ´┐Że ich firma przejdzie nawet najbardziej szczeg´┐Ż´┐Żowy nadz´┐Żr bhp. Warszawa, gdzie prowadzimy szkolenia, jest pod tym wzgl´┐Żdem wyj´┐Żtkowo wymagaj´┐Żcym miejscem, ze wzgl´┐Żdu na zr´┐Ż´┐Żnicowanie rynku pracy.
 • Ocena ryzyka zawodowego


  Bezpiecze´┐Żstwo Twojej firmy to dla Nas priorytet. LIWAX pomo´┐Że ka´┐Żdemu pracodawcy oszacowa´┐Ż ryzyko zawodowe i sporz´┐Żdzi´┐Ż dokumentacj´┐Ż, kt´┐Żra wynika z wymog´┐Żw prawnych. Fachowe doradztwo specjalist´┐Żw BHP koncentruje si´┐Ż na okre´┐Żleniu odpowiednich ´┐Żrodk´┐Żw minimalizuj´┐Żcych ryzyko wypadkowe i chorobowe pracownik´┐Żw. Ka´┐Żda ocena ryzyka zawodowego wymaga okresowej aktualizacji nie rzadziej ni´┐Ż raz na 5 lat oraz w sytuacji tworzenia nowych stanowisk pracy, po wprowadzaniu zmian organizacyjno-technologicznych, po zaistnia´┐Żym wypadku przy pracy i po wprowadzeniu zmian w doborze ´┐Żrodk´┐Żw ochrony indywidualnej.
 • Wypadki


  Nasi klienci korzystaj´┐Ż z us´┐Żug LIWAX w ramach specjalistycznej pomocy w przeprowadzaniu dochodze´┐Ż powypadkowych oraz sporz´┐Żdzaniu powypadkowych protoko´┐Ż´┐Żw. Pomagamy sprawnie przej´┐Ż´┐Ż przez trudny proces post´┐Żpowania wyja´┐Żniaj´┐Żcego, zwi´┐Żzany z wypadkiem przy pracy oraz wypadkiem w drodze do pracy lub w drodze z pracy. Prowadzimy r´┐Żwnie´┐Ż specjalistyczne szkolenia w zakresie obs´┐Żugi bhp dla firm. Warszawa jest g´┐Ż´┐Żwnym terenem naszej dzia´┐Żalno´┐Żci w tym zakresie.
 • Pomiary ´┐Żrodowiska pracy


  LIWAX BHP - przeprowadza pomiary na stanowiskach pracy zgodnie z obowi´┐Żzuj´┐Żcym stanem prawnym: nat´┐Ż´┐Żenie ha´┐Żasu, nat´┐Ż´┐Żenie o´┐Żwietlenia, poziom st´┐Ż´┐Żenia substancji chemicznych, py´┐Ż´┐Żw itd. Prowadzi kompleksowe doradztwo bhp, nie tylko przeprowadzaj´┐Żc pomiary, ale tak´┐Że przygotowuj´┐Żc pe´┐Żn´┐Ż dokumentacj´┐Ż oraz doradzaj´┐Żc w kwestii zachowania odpowiedniej profilaktyki bhp. Wiemy, jak istotne w dzisiejszych czasach jest doradztwo bhp i nadz´┐Żr bhp dla p´┐Żynnego i odpowiedzialnego dzia´┐Żania firmy na rynku, dlatego oferujemy pe´┐Żen nadz´┐Żr bhp we wszystkich jego zakresach.

Jeste´┐Ż zainteresowany nasz´┐Ż ofert´┐Ż? Skontaktuj si´┐Ż z Nami - Prze´┐Żlemy Ci wycen´┐Ż us´┐Żug dla Twojej firmy. Nasza specjalno´┐Ż´┐Ż to doradztwo bhp w warszawskich firmach.

Wype│nij


PrzeÂlemy wycenŕ us│ug dla Twojej firmy.

elearning